Isteni Ige Társasága - Societas Verbi Divini

Urunk mennybemenetele

2016. május 8.

„Meg van írva, hogy a Messiásnak szenvednie kell, és harmadnap fel kell támadnia a halálból. Nevében megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni minden népnek Jeruzsálemtől kezdve. Ti tanúi vagytok ezeknek. Én meg kiárasztom rátok Atyám ígéretét. Maradjatok a városban, míg fel nem öltitek a magasságból való erőt.” Ezután kivezette őket Betánia közelébe, és kezét kitárva megáldotta őket. Áldás közben megvált tőlük, és fölemelkedett az égbe. Leborulva imádták, aztán nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe. Mindig a templomban voltak, és dicsőítették az Istent.

Lk 24,46-53

Elmélkedés:

A mai napon Uruk mennybemenetelét ünnepeljük. Jézus feltámadása után a negyvenedik napon a mennybemenetelre emlékezünk. Krisztus a feltámadása után több alkalommal jelent meg a tanítványoknak és utasította őket különböző dolgokra. Negyven napon át Jézus bátorította és buzdította az apostolokat és a tanítványokat, hogy megerősítse őket hitükben; megmagyarázza nekik az ószövetségi Írásokat, a róla szóló jövendöléseket. Most elérkezett az órája hogy, távozzon közülük. Ezzel a jelenettel Jézus elbúcsúzott a tanítványaitól.

Jézus nem volt e-világból való, azért kellett visszamennie. Urunk mennybemenetele arra emlékeztet minket, hogy Ő tejesítette a küldetését és visszatért a mennyországba. Amit a mennyei Atya rá bízott mindent véghezvitt. Minden hívő embernek megváltást szerzett, minden őt követőnek az üdvösséget hozott.

Jézus földi életében tanított a tanítványoknak önmagáról: „Eljöttem az Atyától, a világba jöttem, de most itt hagyom a világot, és visszatérek az Atyához." Jn 16, 28. Nekünk Őt kell követnünk az örök élet útján. Jézus nélkül nem juthatunk a mennyországba, mert Jézus azt mondta, hogy "Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet - Senki sem juthat el az Atyához, csak általam.” Jn. 14, 6. Jézust elkerülve nem ismerjük fel az utat, amely az Atyához vezet. Jézus mennybemenetele arra emlékeztet bennünket, hogy mi is igyekszünk a mennyországba jutni.

„Ha aztán elmegyek, és helyet készítek nektek, újra eljövök, és magammal viszlek benneteket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok.” Jn. 14, 3 Krisztus kétezer évvel ezelőtt megtestesült és emberként élte az életét. Feltámadása utána fölment a mennybe. Jézus szavai szerint az Atyánál van, Ő helyet készít mindenki számára. Mi abban hiszünk, hogy eljön másodszor és minket is felvesz oda, ahol Ő uralkodik. Ott leszünk vele együtt, ahol Ő van. A mi életcélunk a mennyország, ezért nagy reménnyel kell mindig várnunk az Ő második eljövetelére.

Jézus miután teljesítette a küldetését a világban megdicsőült és az Atya jobbján foglal helyet. Jézus a világba azért jött, hogy elvezessen bennünket az Atyához az Atya dicsőségébe. Jézus a földi életében, azt tanította nekünk, hogy nem ehhez a világhoz, hanem a mennyországhoz tartozunk. Ebben a világban ideiglenes vagyunk, ebben a világban csak rövid ideig, zarándokok vagyunk. A mi célunk a mennyország. Ezért, a mi sorsunk nem a világi, hanem mennyországi.

P. Tete Remis SVD