Isteni Ige Társasága - Societas Verbi Divini

Pünkösdvasárnap

2017. junius 4.

Amikor a hét első napján (húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk: „Békesség nektek!” Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételt: „Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.” E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta: „Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot.”

Jn 20,19-23

Elmélkedés:

A mai napon két fő ünnepet ünnepelünk. Az először, hogy ma az egyház születés napja van. Jézus Krisztus feltámadása után az ötvenedik napon az első pünkösdkor az egyház létrejött. A történelem annak a tanúja, hogy, az első pünkösd napján több ezren megkeresztelkedtek Jézus Krisztus nevében és egy hívő közösségként, egy vallású közösségként kezdték el élni az életüket. Ezt a közösséget Kereszténynek nevezték el. Mert ez a közösség Krisztus tanítása szerint élte az életét. Ez az egyház, amely Krisztus Lelke által az Ő életét és küldetését folytatja, a mindenség beteljesedésének az útján.

A másodszor azt ünnepeljük, hogy a Szentlélek pünkösd napján elsőször szállt le az apostolokra és Szűz Máriára lángnyelvek formájában, leereszkedett mindegyikükre az emeleti teremben. Ez az esemény, amit Jézus Krisztus ígért, beteljesült a Szentlélek ajándékának az elfogadásával. Ez a Vigasztaló Szentlélek, Krisztus után, aki láthatatlanul vezeti az egyházat. A Szentlélek által Jézus jelen van ma is hatékonyan az egyházban.

Számunkra mit jelent a Szentlélek? Jézus miért akarta ajándékozni a Szentlelket számunkra? Hogyan tudjuk felfogni a Szentlelket?

Ne felejtsünk el, hogy Jézus halála után az apostolokra, a tanítványaira, bízta a feladatat, hogy terjesszék az evangéliumot, az örömhírt mindenki számára. Amikor Jézus velük volt, a földön járt, Ő maga vitte véghez a küldetést. Úgy, ahogy az Atya adta küldetését ugyanúgy Jézus is küldi az apostolokat a világba. Miután Jézus adta a küldetést az apostoloknak azt mondta, hogy Ő velük lesz a világ végzetéig. De hogyan? A Szentlélek által. Jézus láthatatlanul jelen van velünk a Szentlélek által minden szentmisében, minden imádságban, minden misszióban és minden szeretet közösségben egyaránt.

Az apostolok saját erejükből nem tehettek semmit, de a Szentlélek segítségével nagy dolgokat vittek véghez. Az apostolok meg a tanítványai a Szentlélek hatalmával, erejével és vezetésével megdöbbentő dolgokat tettek. Mert a Szentlélek, rendkívüli hatékony az Isten művében.

Az Isten által adott feladathoz a Szentlélekre van szükségünk. Ami küldetésünkhöz a Szentlélekre van szükségünk. A Szentlélek nélkül nem ismerhetjük fel az Isten akaratát. Csak a Szentlélek mutathatja meg az utat a mi küldetésünkben.

Tehát hogyan tudjuk felfogni a Szentlelket? Ő a segítő Szentlélek, azok számára, akik kérik, az Ő segítségét megkapják. Ő a vezető Szentlélek, azok, akik őrá hagyatkoznak, hogy vezessen őket, megteszi. Ő a Vigasztaló Szentlélek, ő vigasztalója azoknak, akik Istenért és az igazságért szenvednek. Ő az, aki buzdít és bátorít a nehéz helyzetben is. Tehát a Szentlélek irányít minket az életünk céljához. A Szentlélek által Jézus mindig jelen van az egyházban és vezet minket a mennyei Atyához.

Tete Remis SVD