Isteni Ige Társasága - Societas Verbi Divini

Missziós Egyház, az Irgalmasság Tanúja

calendar_today 2016. 10. 04. 13:32

Az Irgalmasság rendkívüli jubileuma, amelyet most az egyház ünnepel, különös fényt vet a 2016. évi Világmissziós Vasárnapra (VMV): arra hív bennünket, hogy az ad gentes missziót az irgalmasság nagyszerű, végtelen művének tekintsük, testi-lelki értelemben. Ezen a Világmissziós Vasárnapon, mindannyian arra kapunk meghívást, hogy "induljunk el" mint misszionárius-tanítványok, akik felajánlják a képességeiket, kreativitásukat, bölcsességüket és tapasztalatukat azért, hogy elvigyék az Isten gyengédségének és szeretetének üzenetét az emberiség egész családjának. A missziós megbízásból eredően az egyház azokkal törődik, akik nem ismerik az evangéliumot, mert azt akarja, hogy mindenki üdvözüljön és megtapasztalja Isten szeretetét. „Az az egyház megbízatása, hogy hirdesse Isten irgalmasságát, az Evangélium dobogó szívét” (Misericordiae Vultus,12), és hirdesse az irgalmasságot a világ minden szögletében, hogy az eljusson minden emberhez, fiatalokhoz és idősekhez egyaránt.

Az irgalmasság nagy örömmel tölti el az Atya szívét, amikor egy emberi teremtménnyel találkozik; mert az Atya kezdettől fogva mindig a legsebezhetőbbek felé fordult, mert az Ő nagysága és hatalma éppen abban a képességében nyilvánul meg, hogy azonosulni tud a fiatalokkal, a peremre szorultakkal és az elnyomottakkal (vö. MTörv. 4,31; Zsolt. 86,15; 103,8; 111,4). Ő kedves, gondoskodó és hűséges Isten, aki közel van a szűkölködőkhöz, különösen a szegényekhez; finoman részt vesz az emberi élet valóságában, amint apák és anyák teszik gyermekeik életében (vö. Jer. 31,20). A bibliában az irgalmasságra használt kifejezés az anyaméhre utal, ezzel az anya gyermekei iránti szeretetére, akiket minden körülmények között mindig szeretni fog, függetlenül attól, hogy mi történik, hiszen ők méhének gyümölcsei. Ez is egy lényeges része Isten gyermekei iránti szeretetének, akiket Ő teremtett és akiket fel akar nevelni és oktatni; gyengeségeik és hűtlenségük ellenére szívét könyörület tölti el (vö. Oz. 11,8). Ő mindenkihez irgalmas; minden embert szeret, és együttérzését kiterjeszti minden teremtményre (vö. Zsolt. 144,8-9).

Irgalmasság csak a Megtestesült Igében találja meg a legnemesebb és a legteljesebb kifejezését. Jézus megmutatja az irgalmas Isten arcát; „Isten irgalmas arcáról Jézus nemcsak hasonlatokkal és a példabeszédekkel beszél és magyaráz, de mindenekfölött Ő maga testesíti és személyesíti meg azt" (Dives in Misericordia, 2). Amikor Jézust befogadjuk és követjük az Evangélium és a szentségek által, a Szentlélek segítségével mi is olyan irgalmasok tudunk lenni, amint a mennyei Atya irgalmas; ha megtanulunk úgy szeretni, ahogy Ő szeret minket, és jósága jeleként életünket önzetlen ajándékként felajánljuk. (vö. Misericordiae Vultus, 3). Az egyház, az emberek közt elsődlegesen is az a közösség, amely Krisztus irgalmasságából él: érzékeli Krisztus tekintetét és megérzi, hogy őt Krisztus irgalmas szeretetével kiválasztotta. Ezáltal a szeretet által fedezi fel az egyház a küldetését, ebből a szeretetből él, és ezt a szeretetet tudomására hozza minden népnek, tiszteletteljes párbeszédet folytatva minden kultúrával és vallási meggyőződéssel.

Erről az irgalmas szeretetről, mint az egyház korai időszakában, sok férfi és nő tesz tanúságot, minden korosztályból és élethelyzetből. Isten anyai szeretetének beszédes jele, hogy egyre több nő szolgál a missziókban a férfiak mellett. Nők, civilek és szerzetesek, sőt ma nagyon sok család is teljesít missziós szolgálatot különböző módon: az Evangélium hirdetésétől, a karitatív szolgálatig. A misszionáriusok evangelizációs és szentségi munkájával párhuzamosan, a nők és családok néha jobban megértik az emberek problémáit, és tudják, hogyan lehet azokat helyesen és a megfelelő időben, új módszerekkel kezelni: az élettel törődni, azzal hogy leginkább ez emberekre figyelnek, semmint a szervezetekre, az emberi és lelki erőforrásokat alkalmazva, ha arról van szó, hogy támogassák a jó kapcsolatokat, harmóniát, békét, szolidaritást, párbeszédet, együttműködést és a testvériséget mind az egyének között, mind a szociális és kulturális élet terén, különösen a szegényekkel való gondoskodás által.

Sok helyen, az evangelizáció az oktatással kezdődik. A misszionáriusi munka sok időt és fáradságot igényel; az evangéliumbeli irgalmas vincellérhez (vö. Lk. 13,7-9; Jn. 15,1) hasonlóan, türelmesen várják a sok munka gyümölcsét; így olyan személyek nőnek fel, akik képesek lesznek az evangéliumot hirdetni és elvinni azokra a helyekre, ahová különben lehetetlennek tűnik. Az egyházat "anyának" is nevezhetjük, mert egyszer sokan fognak hinni Jézus Krisztusban. Ezért remélem, hogy Isten szent népe továbbra is gyakorolja ezt az irgalmas anyai szeretetet, amely majd segít azoknak a népeknek, akik még nem ismerik az Urat, hogy találkozzanak Vele és szeressék Őt. A hit Isten ajándéka és nem a hittérítés eredménye; inkább a hithirdetők hite és szeretete által növekszik, akik tanúságot tesznek Krisztusról. Olyan határtalan szeretettel kell Jézus tanítványainak a világ útjait járni, ugyanolyan szeretet legyen bennük, mint amilyennel Urunk szeret minden embert. A Tőle kapott legszebb és legnagyobb ajándékot hirdetjük: életét és szeretetét.

Minden népnek és kultúrának joga van megismerni az üdvösség üzenetét, amely Isten ajándéka minden ember számára. Ez még inkább szükséges, ha figyelembe vesszük, hogy mennyi igazságtalanság, háború és humanitárius krízis vár még megoldásra. A misszionáriusok tapasztalatból tudják, hogy a megbocsátás és irgalmasság Evangéliuma örömet és kiengesztelődést, igazságot és békét hoz. Az Evangélium parancsa, hogy "menjetek tehát, és tegyetek tanítvánnyá minden népet, és kereszteljétek meg őket az Atya, és a Fiú és a Szentlélek nevében, és tanítsátok meg őket arra, hogy megtartsák mindazt, amit parancsoltam nektek" (Mt. 28,19-20) nem szűnik meg; ez a parancs inkább arra buzdít bennünket, hogy a jelen körülmények és kihívások között is halljuk meg a hívást az új missziós „kilépésre”, mint Evangelii Gaudium apostoli buzdításomban megjegyeztem: „Minden keresztény ember és minden közösség maga fogja felismeri, hogy melyik az az út, amelyet az Úr kér tőle. Ám valamennyien egyaránt arra kapunk indítást, hogy fogadjuk el ezt a hívást: lépjünk ki a saját kényelmünkből, legyen bennünk bátorság eljutni az összes perifériára, ahol szükség van az evangélium világosságára” (20).

Ez a Jubileumi év jellemzi a Világmissziós Vasárnap 90. évfordulóját, mely ünnepet először XI. Pius pápa hagyott jóvá 1926-ban és melyet a Hitterjesztés Pápai Missziós Műve rendezett meg. Illő megemlékezni elődeim bölcs rendelkezéséről, akik úgy rendelkeztek, hogy ez a Társaság legyen a címzettje valamennyi támogatásnak, amelyet világszerte az egyházmegyékben, plébániákon, szerzetes közösségekben, egyesületekben és egyházi mozgalmakban gyűjtenek, a szükséget szenvedő keresztény közösségek megsegítésére és az Evangélium hirdetésének támogatására a világ minden pontján. Ma is hisszük, hogy ez a missziós egyházi közösség, jel. Ne zárjuk be szívünket saját gondjaink miatt, hanem tárjuk szélesre az egész emberiség előtt.

A legszentebb Szűzanya, a megváltott emberiség ikonja és a misszionáriusok példaképe az egyházban, tanítson mindenkit – férfiakat, nőket és családokat – a feltámadott Úr élő és titokzatos jelenlétét felmutatni és megőrizni, aki megújítja a kapcsolatokat az emberek, kultúrák és népek között, és örömteli irgalmassággal tölt el mindenkit.

Vatikán, 2016. május 15. pünkösd vasárnap

Ferenc pápa üzenete a 2016-os világmissziós vasárnapra