Isteni Ige Társasága - Societas Verbi Divini

Hamvazószerda

2017. március 1.

A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz: Vigyázzatok! Jótetteitekkel ne hivalkodjatok az emberek előtt, mert így a mennyei Atyától nem kaptok értük jutalmat. Amikor tehát alamizsnát osztasz, ne kürtöltess magad előtt, mint a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek! Bizony mondom nektek, ezzel már meg is kapták jutalmukat. Amikor te adsz alamizsnát, ne tudja bal kezed, mit cselekszik a jobb kezed, hogy adományod rejtekben legyen, és akkor Atyád jutalmaz meg érte, aki lát téged a rejtekben is.
Amikor pedig imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek az emberek szeme láttára a zsinagógákban és az utcasarkokon állva imádkozni! Bizony mondom nektek, már meg is kapták jutalmukat. Amikor imádkozol, menj be a szobádba, és zárt ajtó mögött, a rejtekben imádkozzál Atyádhoz! Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked. Amikor böjtöltök, ne legyetek mogorvák, mint a képmutatók! Keserű arcot mutatnak, hogy az emberek meglássák rajtuk a böjtölést. Bizony mondom nektek, ezzel már meg is kapták jutalmukat. Amikor te böjtölsz, illatosítsd be hajadat és mosd meg arcodat, hogy az emberek ne vegyék észre böjtölésedet, csak Atyád, aki a rejtekben jelen van! Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked.

Mt 6,1-6.16-18

Elmélkedés

Hamvazószerdával elkezdődik a nagyböjt időszaka. A böjtöt hamvazószerdától kezdve negyven napig tartjuk. A nagyböjti idő célja, a húsvét ünneplésének előkészítése. A legfontosabb számunkra, hogy mi Jézus példáját kívánjuk követni, aki negyven napig böjtölt és imádkozott a pusztában, mielőtt megkezdte volna nyilvános működését.

A mai napon hamut szórunk fejünkre, miközben a pap mondja: „Térjetek meg és higgyetek az Evangéliumnak!” vagy „Emlékezzél ember, hogy porból lettél és porrá leszel!” Mindkét felszólítás egy lényegre, a bűnbánatra és a megtérésre utal. Ez a cselekmény arra is emlékeztet, hogy ideiglenesen vagyunk itt a földön, az Örökkévaló pedig odaát vár reánk, az Ő országában.

Tudja-e mindenki a családban, mit jelent hamut szórni a fejünkre? Mondjuk el gyermekeinknek, mit jelent a nagyböjt a keresztény emberi életben.

A nagyböjti időszak a megtérés és a hazatérés időszaka. A bűnös hazatér, akit az Isten úgy vár, mint apa a tékozló fiúra. vö. Lk 15, 11. Te valaha voltál-e távol az Istentől? Vagy családtagjaid között valaki került-e messzire az Istentől? Vagy mindig Istennel voltál? Ha távol voltál, nem baj, most az a fontos, hogy itt egy lehetőség, amikor újra Istennel lehetsz.

A nagyböjti időszak a lelki tükörben való bepillantás időszaka. Belepillantani és látni világosan, lelkünk állapotát. Biztos vagyok benne, hogyha te is belepillantasz, megismered milyen a lelked. Őszintén válaszolj erre a kérdésre: örvendezel vagy elégedetlen vagy a mostani lelki állapotodnak? Ne aggódj! A nagyböjti időszak közelebb visz téged az Istenhez, ha felajánlod magadat Neki. Ha Őrá hagyatkozol teljesen!

A mai evangélium arra emlékeztet bennünket, miként gyakoroljunk helyesen a bűnbánatot? Szent Máté evangéliumának mai üzenete három fő gyakorlatra buzdít bennünket. A böjt, az imádság, és az alamizsna.

A Böjt: miért böjtölök? Miről mondok le? Mit hagyok abba? Bármiről lemondhatok, azért mert Jézus szenvedésében szeretnék részt venni. Nem kényszerből, hanem önkéntesen és Jézus szeretetéért teszek meg mindent.

Az imádság is segít minket, hogy közelebb kerülhessünk Jézushoz. Imáinkat az Istennel való kiengesztelődéseként, a bűnbocsánatért ajánljuk fel. Tartunk-e családi imádságokat? A szülők mutatnak-e példát gyermekeiknek?

Az alamizsnával is tudunk jót tenni az életünkben. Emlékezünk Isten szavaira, bármit is teszünk ne legyünk képmutatók, hanem alázatosan, csöndesen tegyünk meg mindent.

A nagyböjti időben őrizzük meg lelkünket. Kerüljük a bűnbe esést. Krisztus legyen a mi nagyböjti útitársunk, aki végigjárta az emberi élet útját, s akinek keresztútja a halálon át a feltámadás dicsőségébe vezetett.

Elhatározás: Az Istenhez fogok térni, bűnbánattal, böjttel, imádsággal és jó cselekedettel!

Tete Remis SVD