Isteni Ige Társasága - Societas Verbi Divini

Évközi 30. vasárnap

2015. október 25.

Közben Jerikóba értek. Amikor Jerikót tanítványainak és nagy tömegnek a kíséretében elhagyta, egy vak koldus, Timeus fia, Bartimeus ott ült az útszélen kéregetve. Hallva, hogy a názáreti Jézus közeledik, elkezdett kiáltozni: „Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam!” Többen csitították, hogy hallgasson. Ő annál hangosabban kiáltotta: „Dávid fia, könyörülj rajtam!” Jézus megállt, és így szólt: „Hívjátok ide!” Odaszóltak a vaknak: „Bízzál, kelj fel, téged hív!” Az eldobta köntösét, felugrott, és odasietett Jézushoz. Jézus megkérdezte: „Mit tegyek veled?” „Mester – kérte a vak –, hogy lássak.” Jézus így szólt hozzá: „Menj, a hited meggyógyított.” Nyomban visszakapta látását, és követte az úton.

Mk 10, 46-52

Elmélkedés:

Mi se menjünk el mellettük!

Gyakran találkozunk világtalan emberekkel. Fehér botjukkal a földet tapogatják, fejük állandóan az ég felé mered. Állandó keresésben vannak…, keresik azt, amitől megfosztotta őket az élet, keresik a világosságot.

De hát minden ember, a látó is, világosság után tapogat. Keressük a lélek, emberi bensőnk világosságát, melynek fényében megoldást szeretnénk találni az élet kusza, homályos, sőt sötét problémáira.

Mert van lelki vakság is. Akinek lelkében nem ég a hitvilágító fénye, az öntudatlanul is a sötétséggel küzd, mint a jerikói vak. A jerikói vak látni akart, hittel, reménységgel Jézusnál keres gyógyulást, és aztán követi őt az élet útján.

Jézus hitet követel, mert csak a hit vezet el bennünket az örök világosságra, az üdvösségre. A hit elsődleges értéke az, hogy felismeri az élet értelmét, különbséget tud tenni a jó és a rossz között, a jónak a szolgálatába állítja az embert.

Jakab apostol írja: „A hit jócselekedetek nélkül halott!” A mai kereszténység nagy hibája onnan táplálkozik, hogy talán hiszünk, de kevés jót teszünk. Tehát tennünk is kell. Mit is jelent ez, legyünk mindannyian, akik meg vagyunk keresztelve és bérmálva a saját környezetünk apostolai. Vegyük észre mi is a lelkileg vak embereket és nem menjünk el mellettük, hanem Jézushoz hasonlóan mi is álljunk meg mellettük.

Szent Péter apostollal mi is elmondhatjuk nekik: „Aranyam és ezüstöm nincsen, de Jézus Krisztus nevében mondom, neked kell fel és járj.” Kellj fel és láss!

P. Juhos Ferenc SVD